A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày  01-8-2022 của  Ban Chỉ  đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy.

Là chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum tại văn bản 644-CV/TU về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày  01-8-2022 của  Ban Chỉ  đạo Trung ương về  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) cùng với báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh (nếu có).

Xem Hướng dẫn số 25-HD/TW tại đây

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan