A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện quy định trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 17/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 3055/VP-TTHCC về việc thực hiện quy định trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

 

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Chương III Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ), Điều 6 và các biểu mẫu giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Trong đó, lưu ý các nội dung sau:

Thực hiện đầy đủ việc hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, phải sử dụng các mẫu "Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ", "Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính" theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

Việc luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính phải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 18 và điểm a khoản 6 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; chấm dứt tình trạng giao tổ chức, cá nhân có nhu cầu quyết thủ tục hành chính phải tự chuyển hồ sơ đến các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Trong quá trình giải quyết TTHC, khi phát sinh về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian, quy trình tại khoản 4 và khoản 8 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; đồng thời, sử dụng các mẫu "Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ", "Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính" theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; chấm dứt việc thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ thủ tục hành chính khi đã quá hạn giải quyết theo quy định. 

Khi phát sinh hồ sơ quá hạn, các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Phiếu xin lỗi thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (trong đó, lưu ý phải nêu rõ lý do, hẹn lại ngày trả kết quả...).

 Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm theo quy định./.

 

 


Tác giả: Thái Ngân