A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 124/UBND-NC ngày 16/01/2023.

Triển khai Kết luận số 6457/KL-BNV ngày 17/12/2022 của Bộ Nội vụ về kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành năm 2022; để tiếp tục duy trì chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thường xuyên đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực nội vụ, qua đó, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản QPPL, đề nghị thực hiện đúng việc gửi văn bản QPPL theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ).

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, xây dựng pháp luật cho các sở, ban ngành để thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan