A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3753/UBND-TTHCC ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục C06, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kết nối từ phần mềm dịch vụ công liên thông đến hệ thống của các đơn vị có liên quan hoạt động thông suốt.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản triển khai, đẩy mạnh và đánh giá tình hình hình thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua rà soát trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh về đồng bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023): Tiếp nhận giải quyết 1.929 hồ sơ về thủ tục liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”; tiếp nhận giải quyết 167 hồ sơ về thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát thực hiện nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh triển khai và đánh giá trong thời gian qua; trong đó, chú ý:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông ngắn gọn, dễ hiểu; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các đơn vị; phối hợp kiểm tra, khắc phục tình trạng hồ sơ đang ở trạng thái mới đăng ký, chưa đồng bộ về hệ thống cho cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đẩy mạnh phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Công an trên hệ thống theo 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

Rà soát nguồn nhân lực tại chỗ, bố trí nhân lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.

Sở Tư pháp phát huy vai trò của đơn vị chủ trì, thực hiện đôn đốc Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp, Hộ tịch cấp xã hướng dẫn, vận động người dân thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 02 nhóm Dịch vụ công liên thông.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục C06, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kết nối từ phần mềm dịch vụ công liên thông đến hệ thống của các đơn vị có liên quan hoạt động thông suốt.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, vận động người dân thực hiện để đẩy mạnh số lượng hồ sơ thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 02 nhóm Dịch vụ công liên thông. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hiệu quả trên địa bàn; niêm yết công khai tại bộ phận một của, tại các khu dẫn cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, khu chung cư để công dân biết về cách thức sử dụng dịch vụ công liên thông và các lợi ích đạt được khi sử dụng dịch vụ công liên thông. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc triển khai và thực hiện dịch vụ công liên thông; thường xuyên trao đổi với các Sở, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công liên thông trên địa bàn


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan