A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai số hoá sổ hộ tịch và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Theo đó, triển khai Đề án xây dựng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” (theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 hướng dẫn các địa phương thực hiện số hoá sổ hộ tịch. Điều 24 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến đã xác định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm triển khai số hoá sổ hộ tịch và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, hoàn thành số hoá sổ hộ tịch trước ngày 01/01/2025. 

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình số hoá sổ hộ tịch tại các địa phương, cho thấy hiện mới có 36 tỉnh, thành phố thực hiện số hóa sổ hộ tịch và cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ số hoá sổ hộ tịch, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, là cơ sở cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Bố trí kinh phí, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh việc số hoá sổ hộ tịch tại địa phương đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP;

Tăng cường kiện toàn chất lượng đội ngũ công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy móc để bảo đảm thực hiện việc số hóa, sớm triển khai đăng ký, quản lý hộ tịch trên môi trường điện tử;

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp khẩn trương thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Đề án 06./.

 

 


Tác giả: Thái Ngân