A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 106/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, hộ gia đình thoát hộ nghèo, thoát hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hàng năm theo quy định để phục vụ công tác quản lý thực hiện Chương trình.

Tháng đầu quý cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông danh sách biến động về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát theo quy định (nếu có).

 Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cần phải cấp Giấy chứng nhận hoặc bản sao Giấy chứng nhận (có chứng thực) cho hộ gia đình đang là hộ nghèo, hộ cận nghèo để được Chương trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo quy định.

 Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát hiện trạng phát triển hạ tầng và phổ cập dịch vụ viễn thông tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung, điều chỉnh địa bàn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông.

 Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập trên địa bàn sau mỗi kỳ rà soát theo quy định để cập nhật kịp thời thông tin liên quan đến đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.

 Tổ chức xác nhận đối tượng được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT.

 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương.

 Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn địa phương, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo đúng quy định.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan