A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Theo Kế hoạch số 3164/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Kon Tum, các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh bao gồm: 

Ảnh minh họa

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

* Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

 - Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

- Quảng bá các giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, tổ công nghệ cộng đồng về chuyển đổi số.

- Truyền thông về thành tựu của Việt Nam, của tỉnh trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể (công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội…).

- Đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các Trang Thông tin điện tử của các đơn vị về các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành phục vụ các đối tượng thụ hưởng.

* Tuyên truyền qua Tổ công nghệ số cộng đồng: Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số và Ngày Chuyển đối số quốc gia, gắn với tiếp tục hướng dẫn cài đặt sử dụng các tiện ích công nghệ số.

* Tuyên truyền trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

- Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia và các khẩu hiệu về công cuộc chuyển đổi số để tuyên truyền tại các cơ quan, tuyến đường.

- Tuyên truyền trên hệ thống bảng tin điện tử (màn hình Led công cộng): thiết kế các maket, baner chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và công cuộc chuyển đổi số một cách sinh động để tuyên truyền trên hệ thống bảng tin điện tử.

Nội dung khẩu hiệu: (1) “CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10”

(2) “CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN”

Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

* Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số 3

- Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

- Phối hợp với các doanh nghiệp Viettel, Bưu điện tỉnh huớng dẫn người dân sử dụng các nền tảng thương mại điện tử Vỏ sò, Post Mart,…

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các Chương trình học trực tuyến

* Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp

- Khuyến khích mỗi doanh nghiệp có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật;

- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-10 năm 2022.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử;.. đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 đảm bảo thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.  


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan