A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các chức năng cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh; tham mưu, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Trung tâm, gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo quy định. Có 02 phòng chức năng: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Phòng Thông tin - Tổng hợp. 

Biên chế của Trung tâm là biên chế công chức, viên chức nằm trong tổng số biên chế của Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm còn có công chức, viên chức của các cơ quan và nhân viên thuộc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định trước đây về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh./.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan