A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác người cao tuổi và chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa tỉnh, tổ chức triển khai hiệu quả hai Chương trình: “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người cao tuổi tham gia xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”.

Phát động tháng hành động Vì người cao tuổi tỉnh Kon Tum - Cổng thông tin  điện tử tỉnh Kon Tum

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát nhu cầu thực tế nhóm người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế báo cáo, đề xuất giải pháp hỗ trợ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phối hợp với Công an tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trong việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội đến đối tượng quản lý và Nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đề xuất, bổ sung các thiết chế chăm sóc người cao tuổi, nhất là cơ sở dưỡng lão vào quy  hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân; tổ chức tốt Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức các chương trình học tập nâng cao sức khỏe tinh thần cho các hội viên người cao tuổi; xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình học tập phù hợp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về hội viên người cao tuổi với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của người dân và cơ sở dữ liệu về dân cư góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác người cao tuổi và chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan liên quan tập trung rà soát, thực hiện khẩn trương, dứt điểm việc tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; chủ động rà soát kinh phí theo phân cấp ngân sách bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Thực hiện rà soát, xét chọn người cao tuổi điển hình, tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 tại địa phương, đề xuất cử đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp giai đoạn 2016-2021.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan