A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các hoạt động truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2973/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2025 nhằm mục đích là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình) nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Qua đó, xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các gương điển hình; các sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Đối tượng truyền thông là người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội. Trong đó, chú trọng truyền thông cho nhóm đối tượng hưởng lợi từ Chương trình như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình và các nội dung nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Đổi mới, thúc đẩy hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào thi đua “ người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “ một Việt Nam không còn đói nghèo”; Truyền thông về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững…

Hình thức: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh tới cơ sở. Tham gia các cuộc thi báo chí, thi văn hóa, văn nghệ do Trung ương phát động; tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “ người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức đối thoại, nói chuyện chuyên đề về chương trình, chính sách giảm nghèo với người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. In ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, pano, tài liệu và các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông tuyên truyền về Chương trình và các chính sách giảm nghèo...

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã đề ra.

 


Tác giả: Hà Giang
Tin liên quan