A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Công văn số 642-CV/TU triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách; chú ý phát hiện những điểm chưa chặt chẽ, bất cập, dễ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu... Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.  Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định, định giá tài sản phục vụ việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế theo đúng quy định.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và đấu tranh với các hành vi lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và thật sự liêm chính, trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Giao Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Quá trình xử lý phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, thận trọng, cân nhắc kỹ bối cảnh, động cơ, mục đích sai phạm để xử lý cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. Trong đó, có biện pháp truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; khuyến khích người sai phạm, phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện...

 


Tác giả: Khánh Vi