A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng triển khai nghiêm túc các nội dung sau:

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 5412/BNN-TCLN ngày 17 tháng 8 năm 2022 và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

(Ảnh: kontumtv.vn)

Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định khác có liên quan. Rà soát, phấn đấu tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu trong lĩnh vực lâm nghiệp theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Văn phòng thường trực Chương trình theo hướng dẫn tại Văn bản số 5412/BNN-TCLN ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2023 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Sau khi được cấp thẩm quyền phân bổ kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, không trùng lặp, theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các chương trình, dự án trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc xây dựng kế hoạch, nhu cầu vốn hằng năm và trung hạn gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho các địa phương; chỉ đạo triển khai giao đất gắn với giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quy hoạch được phê duyệt.


Tác giả: Khánh Vi