A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong việc cải tạo, nâng cấp và phát triển đô thị, góp phần từng bước kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm đối với nước, không khí theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan và địa phương trong tỉnh trong việc quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2030: Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tăng diện tích cây xanh (tỉ lệ đất công viên cây xanh đô thị tại thành phố Kon Tum đến năm 2025 đạt 10 m2/người, đến năm 2030 đạt 10 m2/người trở lên; các đô thị khác từ 8-10 m2/người), mặt nước đô thị, khuyến khích và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, quy hoạch các đô thị đảm bảo mật độ dân cư phù hợp.

Triển khai thực hiện lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch số 1448/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (phấn đấu đến năm 2025: 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp dưới 30% tổng lượng chất thải rắn được thu gom; cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm môi trường do rác thải theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại rác tại nguồn).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, quan trắc chất lượng môi trường, tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường, cảnh báo thiên tai với hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum. Phát triển đô thị thông minh, hiện đại, hài hòa với môi trường.

Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: 

Tổ chức rà soát quy hoạch và thực tế phát triển đô thị và các điểm dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum; xác định vị trí, mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum; khảo sát và phân loại các khu vực theo mức độ dễ bị tổn thương từ thấp đến cao đối với hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm, ngập úng cục bộ..., từ đó đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các đô thị trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thích ứng phù hợp với từng khu vực.

Đầu tư xây dựng các hồ chứa điều tiết ngập lụt, khai thông, nạo vét, cải tạo, gia cố, nắn dòng cho các đường thoát nước đô thị; xây dựng kè, tường chắn lũ, phân dòng lũ, công trình chứa nước ngầm hiện đại quy mô lớn; khoanh vùng bảo vệ và có giải pháp tái định cư và di dời dân trong vùng cảnh báo rủi ro, vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Tổ chức nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số dự án quy hoạch, chương trình ưu tiên trọng điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thực hiện các chương trình trọng tâm khác được phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác trong vùng thực hiện các dự án mang tính liên vùng, liên đô thị.

Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh chủ động tham gia và huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư đô thị vào các hoạt động phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu...


Tác giả: Khánh Vi