A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tại Công văn số 2851/UBND-NC ngày 30/8/2022, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và mọi người dân biết về các tính năng, tiện ích và tầm quan trọng của thẻ Căn cước công dân tích hợp tài khoản Định danh điện tử để thực hiện 05 nhóm tiện ích; chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, tích hợp các thông tin liên quan và lập hồ sơ đề nghị cấp Định danh điện tử theo hướng dẫn của Công an tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan và Công an các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị cấp Định danh điện tử cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến định danh và xác thực điện tử để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp làm cơ sở triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh để báo cáo Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định.      

 


Tác giả: Thu Phương
Tin liên quan