A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 20/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2317/UBND-NNTN về việc triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã nơi tiếp xúc cử tri tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện theo Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc tiếp nhận, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan để xem xét giải quyết, trả lời cử tri theo quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. 

Đôn đốc UBND xã, phường, thị trấn xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã; báo cáo theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, theo dõi, cập nhật, tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri đảm bảo đầy đủ, chính xác và thông tin kịp thời đến cử tri về thẩm quyền giải quyết của chính quyền từng cấp và các kiến nghị đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết hoặc các Bộ, ngành, Trung ương đã có quy định, hướng dẫn cụ thể để cử tri hiểu và nắm rõ, hạn chế kiến nghị vượt cấp, kiến nghị nhiều lần. 

Giao các sở, ngành và đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kịp thời xem xét, giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri theo quy định, đặc biệt là các ý kiến kiến nghị nhiều lần; theo dõi tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tham mưu UBND báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

 


Tác giả: Thái Ngân