A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng Mô hình tiếp công dân trực tuyến

Thực hiện Văn bản số 1058/TTCP-BTCDTW ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp, xây dựng Mô hình và tổ chức tiếp công dân trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2016/UBND-TD triển khai thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu Mô hình thí điểm Tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ và các tỉnh đã triển khai mô hình này để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Mô hình Tiếp công dân trực tuyến tại tỉnh theo quy định và đảm bảo đồng bộ hệ thống. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2024.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ động xây dựng mô hình tiếp công dân trực tuyến từ xã lên huyện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo đồng bộ hệ thống khi triển khai tiếp công dân trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

 


Tác giả: Ban biên tập