A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ ngày 01/8/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm với dữ liệu đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Từ ngày 01/8/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm với dữ liệu đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\20201215085138-DVCTTKT.png

Tại Công văn số 2502/UBND-TTHCC ngày 02/8/2022 về triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Trong đó, trước ngày 05/8/2022, bắt buộc người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thuộc phải có tài khoản theo dõi Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Từ ngày 01/8/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm với dữ liệu đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện (Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh).

 


Tác giả: Khánh Vi