A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2917/KH-UBND ngày 05/9/2022 về truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban ngành đơn vị thuộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tích cực tham gia hưởng ứng các Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 ” gắn với các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị; Tăng cường tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của ngành và kết hợp tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu; các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; rà soát, lựa chọn các tin bài, các nội dung liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới đăng tải website: nongthonmoikontum.gov.vn.; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022”…

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) và các chương trình chuyên đề, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời phản ánh các kết quả, các mô hình, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có chỉ đạo hoặc giải pháp giải quyết phù hợp; phối hợp tổ chức cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị quản lý Văn hoá Thông tin các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức kẻ, vẽ, treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm mới các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu ..., nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hằng năm.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2022 trong thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025".

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đề xuất phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp của Chương trình và ngân ngân sách tỉnh (nếu có) để tổ chức thực hiện Kế hoạch Truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Báo Kon Tum, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường đăng, phát, tin bài, phóng sự về chương trình Nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm; Thường xuyên cập nhật, đưa tin các hoạt động của địa phương về xây dựng nông thôn mới; Xây dựng chuyên mục đối thoại, tọa đàm về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm, nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình; Thường xuyên cập nhật thông tin về cơ chế, chính sách, tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025, chương trình OCOP; xây dựng chuyên mục, banner, trailer, tuyên truyền Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; Đẩy mạnh công tác thông tin thông tin, tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm và vận động khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình tham gia chương trình. Trọng tâm là mục tiêu, giải pháp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; các mô hình điểm, tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới... 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua có liên quan gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị.

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan