A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý vụ khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 692, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Ngày 26/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo xử lý vụ khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 692, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy tiếp tục thực hiện công tác điều tra xử lý vụ phá rừng trái phép xảy ra tại Tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và công tác xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: Số 649/UBND-NNTN ngày 08 tháng 9 năm 2022, số 3072/UBND-NNTN ngày 16 tháng 9 năm 2022 và Văn bản số 3136/UBND-NNTN ngày 20 tháng 9 năm 2022.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan công tác điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm vụ việc nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định tại Văn bản số 3136/UBND-NNTN ngày 20 tháng 9 năm 2022; đồng thời thông tin kết quả xử lý về Tổng cục Lâm nghiệp để theo dõi như đề nghị tại Văn bản số 1497/TCLN-KL ngày 20 tháng 9 năm 2022 (có văn bản kèm theo). 

Tổng hợp kết quả thực hiện Văn bản số 1568/UBND-NNTN ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 17 tháng 10 năm 2022.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan