A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ

Ngày 05/01, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 109/BGTVT-KCHT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 và Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021); Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021), Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ. Chủ động phát hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên hệ thống quốc lộ. 

Đối với việc đấu nối vào quốc lộ, ngoài thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 13981/BGTVT-KCHT ngày 29/12/2022, kiểm tra thực tế quản lý trên các tuyến quốc lộ, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối không tuân thủ theo quy định hiện hành. 

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số tuyến quốc lộ. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan phối hợp trong hoạt động kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đúng quy định.


Tác giả: Khánh Vi