A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023

Tại Văn bản số 2293/BTP-KTrVB ngày 04/7/2022, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 .

Theo đó, Khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) quy định văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Do vậy, năm 2023, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỷ 2019 - 2023 thống nhất trong cả nước (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2023).

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc sau đây:

Kịp thời xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỷ 2019 - 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; xác định nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2023.

Tập trung nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm, nhất là bố trí nguồn nhân lực và lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2023 thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương mình.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 của Ủy ban nhân dân cấp dưới theo quy định.


Tác giả: Khánh Vi