A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

Ngày 13/5/2024, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2394/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP), ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 (Quyết định số 192/QĐ-TTg), theo đó, các lĩnh vực trọng tâm được theo dõi liên ngành là: (i) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm; (ii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế; (iii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. 

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện Kế hoạch nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan tổ chức xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành đối với các lĩnh vực an toàn thực phẩm; quản lý thuế và xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm theo phạm vi được xác định tại Quyết định số 192/QĐ-TTg phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của bộ, ngành mình. Trường hợp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trước ngày ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg cần ban hành văn bản bổ sung lĩnh vực theo dõi và thời gian báo cáo phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lĩnh vực về quản lý thuế, đề nghị Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của địa phương, trong đó, bao gồm các lĩnh vực được xác định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trường hợp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trước ngày ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg cần ban hành văn bản bổ sung đầy đủ 03 lĩnh vực theo dõi, thời gian báo cáo từ năm 2019 đến hết năm 2023 phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lĩnh vực về quản lý thuế, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai Quyết định 192/QĐ-TTg.

Đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi, chức năng quản lý của mình ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Xây dựng, ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại các địa phương theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến thời gian thực hiện vào Quý II, III năm 2024). Thông tin, số liệu báo cáo để phục vụ hoạt động kiểm tra tính từ năm 2019 đến hết năm 2023 và được tổng hợp vào Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm gửi cấp có thẩm quyền.


Tác giả: BBT