A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Tại Văn bản số 4275/VPCP-CN, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4474/BKHĐT-QLQH ngày 01 tháng 7 năm 2022) về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch bảo đảm khả thi và chất lượng trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để triển khai Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, trình Chính phủ theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, nghiên cứu văn bản nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm hoàn thành việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội.


Tác giả: Khánh Vi