A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 26/7/2022, Văn phòng Chính phủ truyền đạt về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06.

 

C:\Users\Admin\Desktop\cosodulieuquocgiadancu-16462787323331506228236.jpg

Chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngày 13 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động khẩn trương kết nối, xác thực dữ liệu thông tin thuê bao di động (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác bảo đảm tiến độ được giao tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2022 và Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đề xuất giải pháp, cơ chế đầu tư để khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập này, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022.

Khẩn trương đánh giá kết quả phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội và Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai xây dựng phần mềm dùng chung cho các cơ quan, xác thực định danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý hội viên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an hỗ trợ, triển khai thực hiện. Nghiên cứu, triển khai giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thực hiện thí điểm xác thực thông tin khách hàng/người dân từ xa thông qua thiết bị di động (bao gồm cả việc so khớp với các yếu tố sinh trắc học).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội (Bảo trợ xã hội, Việc làm, Người có công) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đầu mối, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, trong đó bao gồm người khuyết tật, người có công.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ công tác thống kê tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, dự báo nguồn nhân lực và xu hướng nghề nghiệp của sinh viên ra trường. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các trường học đẩy mạnh việc thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương trong việc triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).  Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương phối hợp với Bộ Công an triển khai chính thức việc kết nối, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin tín dụng và nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; xác thực thông tin và làm sạch dữ liệu khách hàng góp phần ngăn chặn tín dụng đen và các hành vi gian lận, lừa đảo tại các tổ chức tín dụng. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an trong hướng dẫn triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng cho nhóm đối tượng được bảo trợ xã hội, người có công hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng với Bộ Công an đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện.  Phối hợp với Bộ Công an khẩn trương trình lấy ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Tổ chức làm việc với các Bộ: Y tế, Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành y tế... phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Các bộ, cơ quan sớm rà soát, đánh giá, nâng cấp phần mềm để cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu và các dịch vụ công khác để bảo đảm công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đánh giá các kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06; gửi văn bản đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022 đến Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn trước ngày 28 tháng 7 năm 2022. Các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, thành lập tổ phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan các cấp hành chính.

 


Tác giả: Khánh Vi