A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý tài khoản tạm giữ quản lý tiền thu từ xử lý tài sản công

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3185/UBND-KTTH về việc quản lý tài khoản tạm giữ quản lý tiền thu từ xử lý tài sản công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Khi được giao nhiệm vụ tổ chức khai thác, xử lý tài sản công, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm theo dõi, thu đúng, thu đủ số tiền từ khai thác, xử lý tài sản công và nộp kịp thời số tiền này vào tài khoản tạm giữ do cơ quan quan lý tài sản công (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) làm chủ tài khoản theo quy định, không được giữ lại số tiền thu từ khai thác, xử lý tài sản công để sử dụng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, thuê, nhận chuyển nhượng tài sản, quyền khai thác tài sản không thanh toán đủ tiền theo thời hạn quy định thì các đơn vị, địa phương được giao tổ chức khai thác, xử lý tài sản có văn bản kèm hồ sơ có liên quan gửi cơ quan thuế để xử lý theo quy định.

 UBND tỉnh giao Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao tổ chức xử lý, khai thác tài sản công nộp tiền xử lý, khai thác tài sản công vào tài khoản tạm giữ theo đúng thời gian quy định.

 Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích số tiền đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp vào tài khoản tạm giữ. Chi trả kịp thời, đúng quy định các khoản chi phi liên quan đến việc xử lý, khai thác tài sản công. Ngoài việc chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc khai thác, xử lý tài sản công, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác (kể cả ứng/tạm ứng).

 Nộp ngân sách nhà nước đúng thời hạn số tiền còn lại sau khi trừ đi các chi phí (nếu có) và những khoản thu đã quá thời hạn đề nghị thanh toán chi phí mà đơn vị không gửi hồ sơ đề nghị thanh toán.

 UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài khoản tạm giữ do cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ tài khoản từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2020 gửi Sở Tài chính trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.

 


Tác giả: Thái Ngân