A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Tại Báo cáo số 203/BC-BTP về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Bộ Tư pháp nêu rõ thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật để kiểm soát, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, căn cứ thực tiễn công tác và định hướng, yêu cầu của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật để phục vụ sự phát triển của đất nước, Bộ Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2024 như sau:

Tiếp tục quán triệt yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ và các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật để kiểm soát, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, không đúng hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, đầu tư, bố trí nhân lực, kinh phí, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và các điều kiện đảm bảo khác tương xứng với tầm quan trọng của các công tác nêu trên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định để đảm bảo việc xây dựng, ban hành văn bản phải có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức. Chủ động kiểm  tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do bộ, ngành, địa phương quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đòi hỏi của thực tiễn. Kịp thời phát hiện, tự xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn (nhất là các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh; biện pháp quản lý có tính chất đặc thù của địa phương). Chú trọng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn gắn với yêu cầu, giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực của bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh công tác xử lý văn bản trên cơ sở kết quả rà soát, trong đó chú trọng việc xử lý văn bản để phục vụ triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan mình và đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo, Trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, giúp hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thuận tiện trong tra cứu, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Thực hiện pháp điển các đề mục còn lại; cập nhật các quy phạm pháp luật mới ban hành vào Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, kịp thời. Các bộ, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”; đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, địa phương mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 để phục phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện công bố, đăng tải đầy đủ, chính xác, kịp thời Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; cập nhật kịp thời thông tin của văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Xử lý kịp thời văn bản cần phải xử lý đã được phát hiện trong kỳ hệ thống hóa.


Tác giả: BBT