A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát văn bản pháp luật liên đến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg

Tại Văn bản số 6008/VPCP-KSTT, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, về Báo cáo kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VneID (Báo cáo số 205/BC-BTP ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tư pháp), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát các văn bản pháp luật liên đến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025" và chịu trách nhiệm về các phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành, địa phương.

Về phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội và chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tiến độ triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg.

 


Tác giả: Khánh Vi