A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch sử 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (11/01/2002 -11/01/2022)

Để đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngày 11/01/2002, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐU thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; về tổ chức, Cơ quan bao gồm các đồng chí thành viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Sự ra đời của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần tăng cường sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần chuyển đổi vị trí của Cơ quan (có thời điểm trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, có thời điểm trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, đến nay Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Công an). Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm tra Đảng, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát hàng chục nghìn lượt tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về công tác tài chính của Đảng và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (ngày 17/6/2021) (Ảnh: cand.com.vn)

Từ Đại hội X của Đảng đã bổ sung nhiệm vụ giám sát cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao trong đó đã tham gia tích cực phục vụ cấp ủy thực hiện nhiều cuộc kiểm tra như: Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Đảng. Đặc biệt, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giúp cấp ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tiến hành kiểm tra, xác minh đề nghị xử lý và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm; phối hợp với Ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với nhiều đảng viên là cán bộ diện Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh, thành ủy quản lý.

Đồng thời, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu, biên soạn hệ thống bài giảng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; kết hợp với việc xuất bản bộ sách cẩm nang về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, chăm lo bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ chuyên trách kiểm tra trong Công an nhân dân góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập.

Đặc biệt, năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Công an địa phương, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Phòng kiểm tra, giám sát công an địa phương thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cùng với việc tích cực đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum (ngày 24/3/2021)

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã trải qua không ít khó khăn, luôn bị tác động, áp lực từ nhiều phía, đội ngũ cán bộ trong Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương đã phấn đấu không ngừng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng, khách quan, tôn trọng sự thật, kiên trì, giáo dục, thuyết phục; kiên quyết và thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ, thực hiện quy chế, quy trình công tác, quản lý cán bộ để có biện pháp chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục làm trong sạch và củng cố đoàn kết, nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực sự góp phần quan trọng vào việc tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã không ngừng củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sạch, liêm khiết, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, chấp hành kỷ luật nghiêm minh, đối với công việc tận tụy và gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Bộ, năm 2019 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và được cấp trên tặng nhiều Bằng khen khác.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba -0Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (ngày 10/1/2022) (Ảnh: cand.com.vn)

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hiệu quả, thiết thực, gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Xây dựng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đảm bảo chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với CAND và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong CAND, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (11/01/2002- 11/01/2022), chúng ta rất tự hào về truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng làm công tác kiểm tra Đảng và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng, trân trọng công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng đã không ngừng phấn đấu xây đắp nên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an và sự giúp đỡ của các đơn vị liên quan, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Hoàng Phúc