A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG – CHẶNG ĐƯỜNG 05 NĂM X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Năm 1991, Công an tỉnh Kon Tum được thành lập sau khi tách từ Công an tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Đến ngày 15/8/1998 Bộ Chính trị có Quy định số 38-QĐ/TW về tổ chức Đảng trong CAND, sau đó Bộ Công an và Tổng cục XDLL CAND đã có Quy định số 556/1998-QĐ-BCA(X13) và Quyết định số 2534/1998-QĐ/X11(X13) thành lập Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định trên, tháng 10/1998, Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh Kon Tum được thành lập. Đến tháng 10/2010 theo chủ trương mới của Bộ Công an, phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng giải thể, các lĩnh vực công tác của đơn vị được bố trí công tác tại các đơn vị chuyên môn khác của Công an tỉnh.

Sau một thời gian căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ với mục đích tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, đảm bảo cho lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, ngày 20/11/2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5691/QĐ-BCA về việc thành lập Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; căn cứ Quyết định số 11253/QĐ-X11, ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục XDLL Công an nhân dân Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 05/4/2013, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định tái thành lập phòng Công tác đảng và công tác quần chúng, với mô hình tổ chức gồm 2 đội công tác và thường trực UBKT Đảng ủy, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Phòng được thành lập với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thống nhất, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác Văn phòng Đảng ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác đảng viên và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên, phụ nữ; chức năng thường trực của UBKT Đảng uỷ, nhiệm vụ của cơ quan UBKT theo quy định ở Đảng bộ Công an tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Đảng uỷ soạn thảo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, ban hành quy chế làm việc của Đảng uỷ Công an tỉnh….Giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo trên các mặt công tác và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh


Trên cơ sở tất cả hoạt động công tác đảm bảo ANTT đều đặt dưới sự lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện của Đảng và công tác công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.  Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng đã tham mưu co Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh coi trọng, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không giao động trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… qua đó, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời để có những biện pháp, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2013 đến nay cũng là thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và cũng là thời gian tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Do đó, đơn vị đã chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh có các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong Công an tỉnh, đặc biệt là công tác tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Chấp hành Hội phụ nữ được tăng cường củng cố. Sau thời gian tổ chức theo mô hình Ban Chấp hành mới, các tổ chức quần chúng ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động rõ rệt, góp phần tích cực trong trong tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tham mưu tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và lớp nhận thức về đảng cho Đoàn viên ưu tú, đưa công tác kết nạp đảng viên ngày càng được chất lượng hơn.

Đơn vị đã chủ động, kịp thời, phối hợp với các đơn vị chức năng, Đảng bộ Công an tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Đảng và cấp ủy cấp trên. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Nghị quyết chỉ đạo công tác Công an hàng năm, các Chương trình công tác, Kế hoạch chuyên đề. Tổ chức thành công các  Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết Luận, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng uỷ Công an Trung ương và Tỉnh uỷ được kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên. Tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thành, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ Công an cấp huyện.

Kiểm tra Hồ sơ đảng viên

Đ/c Lê Phước Hòa, nguyên Trưởng phòng PX16 (thứ 2 từ trái qua)

đại diện đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ

Chi bộ tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Lãnh đạo  đơn vị chúc mừng cán bộ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chi bộ, đơn vị được thường xuyên chăm lo, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, đề ra và thực hiện tốt khẩu hiệu “cán bộ, chiến sĩ phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể, quần chúng: Chủ động đề xuất chuyển đổi mô hình và kiện toàn Hội phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công an tỉnh; bổ sung, kiện toàn tổ chức Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Phong trào Thanh niên, Phụ nữ Công an tỉnh hàng năm được ghi nhận và đánh giá cao, được Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Ghi nhận những kết quả đó, 5 năm liền đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh công nhận “đơn vị văn hóa, gương mẫu về điều lệnh CAND”, 01 năm đạt “Cờ thi đua của Bộ”, 01 năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 03 năm đạt đơn vị Tiên tiến; được UBND tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân trong thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2016… Có được những kết quả như trên, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong Công an tỉnh.

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị đã giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy tinh thần tự giác, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ, đơn vị. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước những tình hình của chính trị, kinh tế, ANTT, đã, đang và sẽ tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nói chung và đảng viên CAND nói riêng, do vậy đòi hỏi công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện kịp thời, có những biện pháp, cách làm phù hợp, để nâng cao nhận thức, sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Do đó, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay; cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ngoài phẩm chất của người cán bộ trong lực lượng Công an nói chung cần có phẩm chất, kiến thức cần thiết, trong sáng, tận tụy, sâu sát, say mê với công việc. Cán bộ kiểm tra, giám sát phải tỉ mỉ, chính xác, kịp thời, khách quan, công tâm, trong sạch. Tin tưởng rằng, với truyền thống của ngành xây dựng Đảng, truyền thống của lực lượng CAND anh hùng, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng nói chung và cán bộ phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng nói riêng không ngừng nỗ lực, học tập, thực hiện, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, để từ đó tham mưu các chương trình, kế hoạch sát, hợp với thực tiễn, từng thời kỳ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Kon Tum  trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.


Đặng Thân