A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Thực hiện Công văn số 2303-CV/BTGTU, ngày 25-3-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng ủy Công an tỉnh gửi tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở kết luận và chương trình, kế hoạch sau:

Ảnh minh họa

- Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”;

- Chương trình số 77-Ctr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai phổ biến, quán triệt đến đảng viên cán bộ, chiến sĩ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Tải văn bản tại đây:

- Kết luận số 72-KL/TW;

- Chương trình số 77-Ctr/TU.


Tác giả: Thanh Tâm
Tin liên quan