A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ cơ sở Phòng An ninh đối ngoại tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, được hình thành trong quá trình vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam và các nước thuộc địa đầu thế kỷ XX nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUCA, ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo đưa nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và xem đây là một tiêu chí để đánh giá phân loại đảng viên hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, hằng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của đảng ủy cấp trên. Việc xây dựng Kế hoạch được cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của đảng bộ, đơn vị và mỗi cá nhân để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thiết thực, tránh hình thức và đạt hiệu quả. 

Năm 2021, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 50-KH/ĐUCA, ngày 09/11/2021 về thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01) và yêu cầu xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của đảng bộ. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên đã có nhận thức sâu sắc về những  nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự xây dựng cho mình một phong cách công tác khoa học, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cán bộ chỉ huy luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo, đổi mới tác phong, lề lối làm việc một cách dân chủ, quyết đoán, quần chúng, khoa học. 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã lựa chọn, đăng ký nội dung học tập và làm theo phù hợp với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

/upload/105000/20220921/grab80de9tthcm.jpg

Xác định đây là nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng trọng tâm của đơn vị, do đó cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đưc, lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của đơn vị, của ngành bằng các hoạt động sinh hoạt như sinh hoạt chuyên đề, xem các chương trình giáo dục truyền thống, gương điển hình tiên tiến.

Trong sinh hoạt định kỳ luôn đưa nội dung về thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01 để thảo luận và nêu gương các điển hình tiên tiến. Trên tinh thần phát huy ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, từng đảng viên từ người đứng đầu sẽ tự nhận xét, đánh giá những mặt ưu, khuyết điểm của bản thân và được các đảng viên khác cho ý kiến để cùng nhau rút kinh nghiệm. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề được tổ chức hằng quý theo đúng quy định với nội dung tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Phong cách làm việc của Bác, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của Nhân dân... Qua việc triển khai học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên đã có nhận thức và vận dụng tốt trên các mặt đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với việc thường xuyên học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí trong cấp ủy luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu tham nhũng tiêu cực. Đảng ủy đơn vị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra và định kỳ đánh giá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đánh giá, cấp ủy đã góp ý cho cán bộ, đảng viên những ưu, khuyết điểm để xây dựng phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Để việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, có hiệu quả, Đảng ủy cơ sở Phòng An ninh đối ngoại đề ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị xã hội, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy.

- Nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đơn vị, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; nêu cao ý thức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phải năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Bản thân mỗi người đảng viên cần tiếp tục thường xuyên nghiên cứu, học tập, thấm nhuần, từ đó có những hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận khoa học và cách mạng Hồ Chí Minh, xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công tác, sản xuất, chiến đấu, xây dựng Đảng… Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, tăng cường tổng kết thực tiễn cùng với nghiên cứu lý luận để tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng hệ tưởng lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 


Tác giả: Y Sương
Tin liên quan