A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Trong thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với tinh thần kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, thẳng thắn, nhìn nhận, đánh giá chính mình theo 17 biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Phòng  Cảnh sát PCCC và CNCH có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, coi đó là trách nhiệm, danh dự của mỗi người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây còn là căn cứ quan trọng để phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều sai phạm, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, được dư luận quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao, góp phần tăng thêm sự uy tín của lực lượng.

Qua thực tiễn công tác chiến đấu, đã khẳng định tuyệt đại bộ phận của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trong sạch, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, yêu nước, thương dân, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì an ninh Tổ quốc và quyền lợi của nhân dân, dân tộc. Qua đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, là chỗ dựa, niềm tin vững chắc cho nhân dân, được nhân dân ghi nhận, tin yêu và đánh giá cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện công tác cứu nạn vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại khu vực đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy


Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm định hướng tư tưởng trong đảng viên, CBCS, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Thường xuyên quan tâm, theo dõi công tác phát triển đảng, đã tổ chức kết nạp Đảng đối với 02 quần chúng ưu tú, giúp đỡ tạo điều kiện chuyển đảng chính thức đối với 04 đảng viên dự bị đúng kỳ hạn; xem xét, cử 16 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 07 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch công tác tháng và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Đảng ủy thường xuyên theo dõi, kiếm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Phòng đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 02 chi bộ trực thuộc. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trong tình hình mới.

 

Đảng bộ  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

 

Trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực thúc đẩy xây dựng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vững mạnh với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

Năm là, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Sáu là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

 


Tác giả: Đăng Huy
Tin liên quan