A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Kon Tum góp phần đào tạo thế hệ cán bộ trẻ vừa hồng vừa chuyên

Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên nói chung và thanh niên Công an nói riêng. Trong Thư gửi các thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu một phần là do các thanh niên” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t5, tr.216). người cho rằng, “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ” (Hồ Chí Minh: Toàn tâp, t8, tr.331). Quán triệt quan điểm của Người, Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII của Đảng về “công tác thanh niên trong thời kỳ mới” đánh giá: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t52, tr.538-539). Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa vì cộng đồng … Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, t67, tr.745-746)

Để những mục tiêu đó trở thành hiện thực, thế hệ cán bộ trẻ nói chung và cán bộ trẻ Công an nhân dân nói riêng cần phải được định hướng đúng đắn, trên cơ sở trang bị kiến thức một cách toàn diện, trong đó có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về hệ tư tưởng vô sản, xây dựng niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng, con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Giáo dục tư tưởng chính trị góp phần củng cố niềm tin của thế hệ cán bộ trẻ Công an nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa và hiện thực ngày càng tốt đẹp của công cuộc đổi mới đất nước. Khi đã có niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng của Đảng, đó là nền tảng quyết định để họ thực hiện hiệu quả toàn bộ những hoạt động học tập, công tác và góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo chiều hướng tích cực.

https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2019/20190513/images/_10_5_%20CAND.jpg

Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, ngày 26-3-2019 (nguồn ảnh: bocongan.gov.vn)

Giáo dục tư tưởng chính trị góp phần hình thành và xây dựng lý tưởng cách mạng của đảng, thể hiện ở việc thế hệ cán bộ trẻ Công an nhân dân ham học hỏi, ham hiểu biết, làm chủ tri thức, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và tinh thần đoàn kết dân tộc. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng lực lượng cách mạng có chất lượng cao cho thế hệ sau.

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Công an tỉnh luôn được Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum quan tâm và chỉ đạo sát sao để tạo nên lớp thế hệ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Với quân số trên 1000 đồng chí, bên cạnh công tác chuyên môn, lực lượng đoàn viên thanh niên còn nhiệt huyết tham gia các phong trào rèn luyện thể dục thể thao, võ thuật, điều lệnh, văn hóa văn nghệ … nhằm nâng cao sức khỏe và tạo điều kiện để các đồng chí có cơ hội giao lưu gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm phục vụ tốt công tác được giao. Nhiều cuộc thi như: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022, cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, thi tìm hiểu lịch sử truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam … đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ công an tham gia. Các cuộc thi đã tuyên truyền, lan tỏa tinh thần thi đua trong lớp cán bộ trẻ. Mặt khác, việc tham gia thi đã góp phần giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hay phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh những kiến thức chung về công tác cải cách hành chính, về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trong Công an nhân dân; những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cơ bản của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong Công an nhân dân… Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước,nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “Thanh niên CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn trong Công an an tỉnh đã xây dựng thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên phấn đấu, trưởng thành.

DSC00875

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Kon Tum tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021 (nguồn ảnh: TTTĐT CAT Kon Tum)

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong các tổ chức Đoàn của Công an tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các hoạt động tọa đàm, dâng hương, giao lưu học tập kinh nghiệm với Đoàn thanh niên Công an các đơn vị, địa phương cũng như các tổ chức Đoàn ngoài lực lượng; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng; gắn liền công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua phổ biến, tuyên truyền về lịch sử cách mạng, giao lưu nhân chứng lịch sử, gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…qua đó đã giúp công tác giáo dục truyền thống của đoàn được sâu sắc hơn, sinh động hơn và cụ thể hơn, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thấm, hiểu được những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Công tác giáo dục luôn nhất quán với việc chủ động nắm bắt, phản ánh tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, làm cơ sở để tổ chức hiệu quả các hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia một cách tự giác, trách nhiệm, lan tỏa được hình ảnh đẹp về người đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Trong những năm qua, vì làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên đoàn viên, thanh niên Công an toàn tỉnh luôn thể hiện được là lực lượng nòng cốt, xung kích, đóng góp vai trò quan trọng vào thành tích, kết quả của lực lượng Công an toàn tỉnh. Đoàn thanh niên đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng, nhiều mô hình giải pháp mới phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, hình ảnh người chiến sỹ Công an không ngại khó, ngại khổ tận tụy phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai hoạn nạn hay trong cuộc sống thường ngày đã trở thành biểu tượng đẹp, thắm đượm tình nghĩa quân dân. Việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ đã giúp cho lực lượng Công an tỉnh Kon Tum nói chung và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh nói riêng luôn giữ vững được bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đủ sức đề kháng để chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, từng bước nâng cao được phẩm chất, năng lực công tác, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; rèn luyện được tác phong khoa học, trách nhiệm, giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sĩ công an trước những tác động tiêu cực do mặt trái của nền kinh tế thị trường mang lại. Từ đó, lớp thế hệ trẻ trong lực lượng Công an tỉnh luôn đi đầu trong các phong trào thi đua rèn sức luyện tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó./.

Thu Đỗ