A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện nội dung 3 sạch trong Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Ngày 16/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2653/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện nội dung 3 sạch trong Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.

 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở ngành, địa phương liên quan chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 3 sạch trong Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Kế hoạch số 324/KH-ĐCT và các quy định hiện hành.

 Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao hằng năm, căn cứ nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ, nguồn ngân sách tỉnh (nếu có) thực hiện Chương trình và các quy định có liên quan để tham mưu bố trí kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các hoạt động cải thiện vệ sinh môi trường, thực hiện nội dung 3 sạch theo Kế hoạch số 324/KH-ĐCT đảm bảo đúng quy định.

 Giao Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành: Phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện các hoạt động cải thiện vệ sinh môi trường.

 Yêu cầu UBND các huyện, thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép các nguồn lực liên quan để phân bổ và hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương trong thực hiện các hoạt động cải thiện vệ sinh môi trường.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan