A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3533/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh biết nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định trên.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; đồng thời, đảm bảo chặt chẽ trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Kế hoạch xác định một số nội dung công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ bằng nhiều hình thức phù hợp để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Thứ hai, Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định tại Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh; rà soát xem xét bố trí quỹ đất, kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, hỗ trợ kinh phí mua sắm các loại phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã chính quy và bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động của Công an xã.

Thứ ba, Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thứ tư, Kiểm tra, rà soát và đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất phương án sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo đúng quy định của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thống nhất việc bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn các xã còn lại (40 xã) trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cơ cấu tổ chức làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc Công an các huyện, thành phố trong quá trình triển khai, thực hiện xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn.

Lựa chọn, bố trí cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để giữ các chức vụ Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã khi chuyển sang tổ chức thực hiện việc bố trí Công an xã chính quy; hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng lực lượng và tham mưu việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã chính quy theo đúng quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kỹ năng công tác, nhất là việc bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với Công an xã chính quy ở các khu vực, vùng có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác đối với các cán bộ Công an trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở theo đúng quy định tại Điều 12, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 260/TB-UBND ngày 22/9/2021.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng tại các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an xã; tuyên truyền, phổ biến về chiến công, thành tích và tình hình, kết quả xây dựng Công an xã chính quy trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thái Ngân