A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng công an cấp xã theo hướng “xã bám cơ sở” đối với nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, nhìn chung tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế.

Trước tình hình đó, ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Là đơn vị tiên phong, gương mẫu, đi đầu, ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA về nghiên cứu, xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tham mưu đề xuất Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Một trong những nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW đề ra là phân định rõ vị trí, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp công an; trong đó xác định rõ “Công an xã, phường, thị trấn là công an cấp cơ sở, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự ở cơ sở; trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự”. Mặt khác, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an cấp cơ sở theo hướng “Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan”. Có thể nói, theo tinh thần Nghị quyết số 22, việc xây dựng công an cấp xã theo hướng “xã bám cơ sở” là việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, đặc biệt là tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng” tại cơ sở.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, gắn với bản chất “nhân dân” của lực lượng Công an. Bởi lẽ, Công an xã, phường là cấp công an gần dân nhất, có khả năng nắm tình hình sát nhất và cũng thường là lực lượng đầu tiên tiếp nhận, nắm bắt các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra ở các địa phương; đồng thời là đầu mối quan trọng liên kết giữa người dân với chính quyền cấp xã; là đội ngũ tham mưu cũng như trực tiếp triển khai, phổ biến mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân nắm bắt, thực hiện. Vì thế, danh dự uy tín, sức mạnh của lực lượng Công an, niềm tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền, lực lượng Công an phụ thuộc rất lớn vào sự thể hiện và cách thức vận hành, hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã. Mặt khác, Công an xã được hình thành và phát triển cùng với chính quyền cơ sở, là công cụ chuyên chính trọng yếu của cấp uỷ Đảng, chính quyền, trực tiếp thực hiện chức năng phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Trong các quy định của pháp luật về Công an xã và trong hoạt động thực tế của mình, đây cũng là cấp Công an giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là cấp trực tiếp quyết định đến hiệu quả, hiệu lực của mọi chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng Công an xã; cụ thể hóa Luật Công an nhân dân năm 2018 đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Tính đến ngày 17/12/2019, nước ta có 10.767 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.666 phường, 605 thị trấn và 8.496 xã;  đây là địa bàn rộng lớn, chiếm 80% diện tích cả nước. Trong khi đó, tình hình an ninh tại cơ sở mà đặc biệt là an ninh nông thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn, phức tạp, nhất là các vụ khiếu kiện, xung đột xã hội liên quan đến đất đai giữa người dân với cơ quan, doanh nghiệp vẫn tiếp tục xảy ra; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa bên cạnh những mặt tích cực cũng dẫn đến tình trạng một bộ phận người dân không có việc làm, nảy sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, cá độ, cho vay nặng lãi, bảo kê… là yếu tố tác động không nhỏ làm phát sinh các loại tội phạm hình sự ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính chất khủng bố, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép khoáng sản… diễn biến phức tạp, công khai. Các vụ việc này xảy ra đa phần bắt nguồn từ cơ sở, nếu không bám cơ sở, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Từ đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải xây dựng công an cơ sở chính quy, mà trước hết tại các xã, địa bàn phức tạp, trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Có thể khẳng định, việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, cấp thiết, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã, phường, thị trấn ngày càng được kiện toàn, đặc biệt là tại các phường, thị trấn đã cơ bản được chính quy hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Lực lượng Công an cấp xã nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm và các vụ việc vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật… góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, do phần lớn lực lượng Công an xã bán chuyên trách còn hạn chế về trình độ, chuyên môn, kiến thức pháp luật và kỹ năng giải quyết công việc nên hiệu quả các mặt công tác chưa cao, nhiều vụ việc liên quan an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, nhưng lực lượng Công an xã không nắm được, không giải quyết triệt để, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Mặt khác, xuất phát từ đặc điểm địa hình, dân cư tại địa bàn cơ sở, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, biên giới; cùng với đó, chế độ chính sách còn thấp nên chưa thực sự tạo động lực cho đội ngũ này phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tham mưu, giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự diễn ra tại cơ sở.

Qua tổng kết 6 năm thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự mà nhất là thực tiễn bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại trên địa bàn toàn tỉnh các địa phương như: Kon Tum, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng Công an cấp xã theo hướng “xã bám cơ sở”. Khi được bố trí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, là lực lượng được đào tạo một cách bài bản, chính quy về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tại các trường Công an nhân dân, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, được chọn lựa, sàng lọc một cách kỹ lưỡng; các cán bộ chiến sỹ Công an chính quy đã phát huy tốt phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, sở trường công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là vấn đề xa gia đình, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn… nhanh chóng tiếp cận địa bàn, kiên quyết bám bản, bám làng, bám dân, nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở cơ sở. Một mặt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự một cách hợp tình hợp lý, không để hình thành “điểm nóng”. Mặt khác, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng, triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, tập trung về công tác nắm hộ nắm người, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, mà đặc biệt là tại các xã, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Qua thống kê, sau khi triển khai bố trí, điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, số vụ việc về an ninh trật tự được phát hiện và số tin báo, tố giác tội phạm tăng rõ rệt. Đặc biệt, có những vụ, việc trước đây Công an xã bán chuyên trách không tự giải quyết được, hoặc giải quyết theo phong tục tập quán, hoặc chuyển Công an huyện, thành phố thụ lý giải quyết, thì nay đã trực tiếp xử lý ngay tại cơ sở, giải quyết nhanh theo các quy định của pháp luật… góp phần tạo dựng được lòng tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương. Khi triển khai công an chính quy xuống xã còn có tác dụng phòng ngừa, răn đe tội phạm tốt hơn; diễn biến tình hình tội phạm ở các xã giảm mạnh, không xuất hiện các băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên tuyến, manh động, nguy hiểm ở các xã; số thanh thiếu niên ít tụ tập, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê nông, lâm, khoáng sản ở cơ sở… được kiềm chế, ngăn chặn, không còn biểu hiện phức tạp như trước đây.

Giải quyết thủ tục hành chính

Lực lượng Công an xã chính quy đã tích cực lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào trong các hoạt động định kỳ của cấp ủy, chính quyền địa phương như: các buổi họp, chào cờ của thôn, làng; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chương trình, đề án xóa đói, giảm nghèo… Qua đó, cấp ủy, chính quyền các xã đã nhận thức ngày càng cụ thể, sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, mối liên hệ giữa yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự với phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; đồng thời, trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; từ đó, tích cực tham gia vào công tác của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng thế trận phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật vững chắc ngay từ cơ sở.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả phối hợp với Công an cấp huyện cũng được nâng cao; các biện pháp nghiệp vụ của ngành được triển khai một cách nhanh chóng hơn, đồng bộ, thông suốt; hồ sơ quản lý các loại đối tượng được xây dựng kịp thời, đầy đủ, đảm bảo các yếu tố chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Sau khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra, kịp thời bảo vệ hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chức năng triển khai các hoạt đồng điều tra đạt kết quả cao. Mặt khác, tạo lực lượng thường trực và trực tiếp triến đấu ngay tại cơ sở, khắc phục những tồn tại, yếu kém của thời điểm đang bố trí lực lượng công an bán chuyên trách; giải quyết triệt để những vấn đề xảy ra tại cơ sở, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Giúp nhân dân thu hoạch nông sản, phát triển kinh tế

Có thể thấy, thực tiễn lực lượng Công an xã chính quy đã và đang là minh chứng rõ nét vai trò, tầm quan trọng của mình trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xã trong xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai đầy đủ và quyết liệt hơn… đặc biệt là so với khi chưa chính quy hóa lực lượng Công an xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế việc triển khai chính quy hóa lực lượng Công an xã cũng gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như: cấp ủy, chính quyền cơ sở một số nơi còn bộc lộ yếu kém, bất cập, chưa huy động được sức mạnh tập thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; sự phối hợp giữa lực lượng Công an chính quy với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng chân trên địa bàn còn mang tính hình thức, thủ tục hành chính; thời gian đầu khi mới về nhận công tác, vẫn còn một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bố trí Công an chính quy về các xã, cho rằng chủ trương này là chưa thiết thực, không hiệu quả nên đã có những ý kiến tiêu cực, không hợp tác. Việc bố trí công tác khác cho các đồng chí Trưởng Công an xã là công chức xã gặp nhiều khó khăn, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, với chủ trương chung của Chính phủ là tinh giản biên chế, cân đối giữa các cấp, việc điều động cán bộ chiến sỹ Công an chính quy từ Công an cấp tỉnh, huyện đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã phần nào gây nên sự xáo trộn về biên chế, nguồn cán bộ quy hoạch ở các đầu mối tỉnh, huyện.

Những khó khăn, hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau: nhận thức của một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng đội ngũ Công an xã chính quy tại cơ sở còn hạn chế; nhiều người dân đã quen với những lực lượng Công an xã bán chuyên trách cũ, là những người sinh sống cùng địa bàn, do họ bầu tín nhiệm, là bà con dòng tộc, nói được tiếng nói của họ, hiểu được phong tục, tập quán, lối suy nghĩ của họ. Biên chế của một số Công an huyện trước khi bố trí cán bộ chiến sĩ về đảm nhiệm các chức danh Công an xã còn thiếu, sau khi bố trí Công an xã chính quy ở các xã, đã điều động một số lượng lớn cán bộ chiến sỹ trong diện quy hoạch cũng như nguồn quy hoạch của các đội nghiệp vụ, gây nên những xáo trộn nhất định. Trong khi đó, số cán bộ Công an xã chính quy được điều động có trình độ chuyên môn không đồng đều, không biết nói tiếng địa phương, được điều động từ các đơn vị khác nhau của Công an tỉnh, huyện nên kinh nghiệm công tác và kinh nghiệm quản lý còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu, sinh hoạt của đội ngũ này tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đảm bảo so với nhu cầu thực tế…

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường; các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối trong nước sẽ triệt để lợi dụng những sơ hở của ta, vấn đề bức xúc trong xã hội ngay từ cơ sở để tăng cường hoạt động kích động, biểu tình, gây rối ANTT, chống phá Đảng, Nhà nước. Tại các địa bàn cơ sở, nhất là các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các vụ khiếu kiện, xung đột xã hội, tụ tập đông người liên quan đến đất đai, quản lý, thu hồi đất để triển khai các dự án kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế thị trường đã và đang tác động tiêu cực đến diễn biến các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong đó có địa bàn cơ sở… Trên cơ sở đó, với vai trò là lực lượng công an cấp cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; để phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa của việc chính quy lực lượng Công an xã, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, đông đảo quần chúng nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc chính quy hóa lực lượng Công an xã. Nếu làm tốt công tác này, không chỉ giúp cán bộ chiến sỹ nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chính quy hóa lực lượng Công an xã là một yêu cầu hết sức thiết yếu, cấp bách trong tình hình hiện nay, từ đó không ngừng phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo khí thế nô nức xung phong, tình nguyện nhận nhiệm vụ công tác tại cơ sở. Đồng thời, còn tạo được sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể; giúp quần chúng nhân dân, các tầng lớp khác thêm niềm tin, yêu mến, giúp đỡ lực lượng Công an xã trong thi hành nhiệm vụ, tạo điểm tựa vững chắc cho việc thực hiện khẩu hiệu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” hiệu quả.

Hai là, trên cơ sở tình hình thực tế của từng địa bàn, tiến hành rà soát, điều động, tăng cường thêm biên chế cho Công an các xã, quân số hoạt động ổn định, phù hợp, đảm bảo mỗi xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự ít nhất 07 đồng chí, các xã còn lại ít nhất 05 đồng chí; nâng tỷ lệ biên chế của Công an cấp xã từ 25 đến 30% tổng biên chế Công an toàn tỉnh. Trong đó, hướng điều động, tăng cường lực lượng từ Công an tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã, đảm bảo “tinh gọn” bộ máy, không làm tăng thêm biên chế. Làm tốt công tác rà soát, lựa chọn những cán bộ chiến sỹ Công an có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, có kỹ năng vận động, liên kết với quần chúng nhân dân trước khi điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Ba là, xây dựng đội ngũ Công an xã chính quy đảm bảo chất lượng, đủ sức giải quyết nhanh các vấn đề phức tạp nảy sinh với phương châm “bốn tại chỗ”: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an xã chính quy. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; phương pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý những vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Công an; các kỹ năng mềm cần thiết trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, giáo dục bản thân mỗi cán bộ chiến sỹ Công an xã chính quy phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, các điều kiện bảo đảm và kinh phí phục vụ hoạt động lâu dài cho Công an xã chính quy. Quan tâm tạo điều kiện để cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hiện tại, cũng như bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc mới cho Công an xã chính quy khi có kinh phí, góp phần đảm bảo nơi làm việc, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cho lực lượng này thời gian tới. Cùng với đó, quan tâm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo đủ sức lãnh đạo quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai có hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới.

Năm là, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Công an xã chính quy, làm cơ sở để lực lượng này hoạt động đạt kết quả cao nhất; nghiên cứu, ban hành các quy định phù hợp với chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Có chế độ chính sách đặc thù, bố trí tên gọi và công tác phù hợp đối với cán bộ kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở bởi lực lượng này vẫn có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Quang Thắng