A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác tuyên giáo cuối năm 2022

Với quyết tâm cao, công tác tuyên giáo trong Công an tỉnh đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29-6-2022 của Tỉnh ủy Kon Tum “về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”. Tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh; đồng thời, làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên, sâu rộng; tạo chuyển biến tích cực, phát hiện và biểu dương kịp thời nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt việc tốt, điển hình xuất sắc. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đợt 1 (đợt 03/02) và tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với sinh hoạt chính trị đợt 2 (đợt 19/5); tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020-2025; các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và sự kiện chính trị quan trọng quốc tế và trong nước, trong tỉnh và của Ngành; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống đại dịch Covid-19… Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Công an tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số tổ chức đảng và đảng viên chưa thật sự nghiêm túc trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số đơn vị báo cáo còn chậm, nội dung báo cáo chất lượng chưa cao; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Thứ nhất: Rà soát kế hoạch, chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; bám vào sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Công tác đảng và công tác chính trị và cấp ủy các cấp để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả việc sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Thứ hai: Tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, nhất là bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh” và Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh. Bám sát chương trình của cấp ủy về việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để tham mưu thực hiện các nội dung được phân công theo chức năng, nhiệm vụ.

Thứ ba: Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Cụ thể hóa các nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề của tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị mình. Tiếp tục phát động các phong trào học tập, làm theo và nêu gương Bác; giới thiệu, nhân rộng, tạo sức lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt việc tốt, điển hình xuất sắc. Việc bình xét, tuyên truyền các gương điển hình phải có chọn lọc, bảo đảm thực chất, thực sự tiêu biểu, khen thưởng, biểu dương, vinh danh đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Thứ tư: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, đồng thời có đánh giá hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện để thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng địa phương.

Thứ năm: Tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động báo cáo viên, dư luận xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ những người làm công tác chính trị tư tưởng. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc nắm bắt, xác minh và cung cấp kịp thời thông tin báo chí phản ánh về ngành, địa phương, đơn vị.

Thứ sáu: Đội ngũ báo cáo viên và công tác viên dư luận xã hội cần tích cực, trách nhiệm hơn nữa trong việc phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nảy sinh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Tác giả: Đặng Thân
Tin liên quan