A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhìn lại kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên trong Công an tỉnh từ những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới cơ sở quan trọng để Đảng bộ Công an tỉnh đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế để đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên trong thời gian tới.

Theo đó, Nghị quyết số 21-NQ/TW đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên thời gian qua, gồm: (1) Chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. (2) Một số cấp uỷ cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. (3) Mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn bất cập, chậm được kiện toàn, sắp xếp. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỉ lệ có tổ chức đảng, đảng viên thấp, vai trò lãnh đạo mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động. Một số tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ở ngoài nước… hoạt động còn khó khăn. Một số nơi còn tình trạng “trắng” đảng viên. (4) Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. (5) Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng. (6) Cơ cấu đảng viên chưa hợp lý; tỉ lệ đảng viên trẻ chưa tương xứng với tiềm năng.

Từ những nhận định trên, đánh giá công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Công an tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực như: Các tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn, bối cảnh cụ thể, gần nhất là việc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp Trung ương khóa XII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh đã sát nhập, hợp nhất từ 30 tổ chức cơ sở đảng thành 25 tổ chức cơ sở đảng (năm 2018). Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên nói chung, đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định. Thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên học tập, bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, do đó chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, sức mạnh của tổ chức đảng được cũng cố vững chắc. Thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục về công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối quan hệ chặt chẽ nơi cư trú. Cấp ủy luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng trong đơn vị được phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng; xem xét bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình theo đúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, đề cao việc phê bình, chất vấn về các hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên được quyền trình bày quan điểm, ý kiến đánh giá, phê bình đối với tổ chức đảng và chính quyền, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần nhìn nhận và khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp uỷ, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao; việc tự phê bình và phê bình đôi lúc còn mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có lúc còn chưa đồng bộ, chưa quyết liệt, tình trạng đảng viên vi phạm vẫn còn xảy ra.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng chưa coi trọng, chưa đề cao vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đối với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; còn nặng về thực hiện công tác chuyên môn; đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát phải kiêm nhiệm nhiều phần việc cùng lúc dẫn đến việc nghiên cứu, thực hiện các quy định về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên có lúc chưa sâu sát, kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh việc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA(X03) ngày 18/9/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân. Thường xuyên xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, nhất là những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời ngăn chặn, xử lý.


Tác giả: Đặng Thân
Tin liên quan