A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Ngày 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trong đó Nghị quyết số 12-NQ/TW có nhiều điểm mới đáng chú ý là:

- Về tiêu đề nghị quyết là “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết lần này, Đảng ta dùng thuật ngữ “trong sạch, vững mạnh” để nhấn mạnh, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng CAND đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng CAND thật sự “trong sạch, vững mạnh” bên cạnh chú trọng xây dựng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hậu cần, kỹ thuật và còn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ về đạo đức. Tiêu đề Nghị quyết “xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh...”, Đảng nhấn mạnh mức độ, ở đây không chỉ ở tầm quan điểm, tinh thần chỉ đạo mà phải thực chất, thật sự, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện mọi mặt nên thực tiễn, trong đời sống, công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ CAND.

- Về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh: Nội hàm xây dựng CAND “trong sạch, vững mạnh” là bộ phận của xây dựng CAND cách mạng. Cán bộ, chiến sỹ CAND thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối trung thành “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong sạch, vững mạnh mang hàm ý xây dựng phẩm chất, tư cách, đạo đức trong sáng, son sắt, trong sạch, không “ hào cây kim, sợi chỉ” của nhân dân; trong công tác, chiến đấu thật sự “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; mỗi cán bộ, chiến sỹ, cơ quan, đơn vị trong CAND như vậy thì lực lượng CAND vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ và đạo đức.

- Về xây dựng lực lượng CAND chính quy. Chính quy trong CAND là việc đề ra và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp những quy định, nguyên tắc, quy chế, chuẩn mực nhằm tạo nên sự thống nhất về chính trị, tổ chức và hành động của lực lượng CAND. Xây dựng lực lượng CAND chính quy phải tiến hành đồng bộ các nội dung: Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND là một tổ chức vũ trang thống nhất, chặt chẽ, khoa học, cơ động, mang tính chiến đấu cao, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở điều hành tập trung, thống nhất, chuyên sâu, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả mọi yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị được quy định rõ ràng, khoa học; định rõ tiêu chuẩn chức trách cán bộ và nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh, vị trí việc làm, công tác, chiến đấu. Lực lượng CAND có hệ thống điều lệnh, nội vụ, nội quy kỷ luật, chế độ công tác nghiêm minh, chặt chẽ, có tác phong, lễ tiết theo chuẩn mực theo quy định của lực lượng vũ trang nhân dân.    

- Về xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ. Tinh nhuệ là yếu tố tổng hợp, toàn diện của lực lượng CAND, tạo nên sức mạnh và hiệu quả trong chiến đấu, công tác đảm bảo khả năng tấn công kẻ địch và tội phạm một cách sắc bén. Tổ chức phải tinh, gọn, mạnh, có tính cơ động và sức chiến đấu cao, tập trung, thống nhất, chuyên sâu; quán xuyến được đối tượng, địa bàn, lĩnh vực theo hướng chuyên môn, chuyên nghiệp hoá. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tri thức toàn diện, trình độ chuyên môn cao, rộng sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Mỗi cán bộ có khả năng điều tra nghiên cứu nắm tình hình, phân tích dự báo phục vụ cho công tác tham mưu; có khả năng vận động, tổ chức quần chúng tham gia tích cực phong trào bảo vệ ANTQ; có tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong công tác, chiến đấu. Có lực lượng mũi nhọn, chuyên sâu; được trang bị hiện đại, cơ động, có khả năng tác chiến cao.

- Về xây dựng lực lượng CAND hiện đại. Hiện đại, trước hết là yêu cầu ứng bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn. Xây dựng lực lượng CAND hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ và trình độ cán bộ, chiến sỹ tương ứng trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Phương tiện khoa học kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH được giao trong tình hình mới.

- Về mục tiêu và trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát là đến 2025, lực lượng CAND cơ bản tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện mục tiêu, nghị quyết quan trọng này là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng CAND.

- Về nhiệm vụ và giải pháp: Nghị quyết lần này đề ra khá đầy đủ và đồng bộ, gồm 7 nhóm vấn đề: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân. (2) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. (3) Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Công an nhân dân. (4) Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng Công an nhân dân. (5) Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. (6) Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. (7) Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.”

Hoàng Phúc (tổng hợp)


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan