A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng An ninh đối ngoại tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

          Trong những năm qua, Phòng An ninh đối ngoại luôn không ngừngđổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ với phương châm: “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

          Hướng tới nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, phòng An ninh đối ngoại đã chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện, đạo đức, lối sống, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Trong đó, nổi bật là:

         Thứ nhất, lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện công tác chuyên môn tại đơn vị.

          Thứ hai, tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, ngành Công an nhằm tạo tâm lý phấn khởi, hăng say làm việc trong cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ tự giác nghiên cứu, học tập nội dung về giáo dục chính trị, tư tưởng

          Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức mới, trong đó tập trung cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành... 

          Với sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy Phòng An ninh đối ngoại, sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công tác chính trị, tư tưởng của Phòng An ninh đối ngoại đã mang lại những kết quả quan trọng, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, thời gian tới Phòng An ninh đối ngoại cần:

          Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm, là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

         Hai là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với công tác chính trị, tư tưởng. Đây được xác định là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng luôn đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

         Ba là, nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức, cách thức giáo dục chính trị tư tưởng, thúc đẩy tinh thần tự giác của từng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện.

        Bốn là, nêu cao vai trò gương mẫu, nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 

 


Tác giả: Y Ngoan