A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hiệu quả Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, ngày 15/7/2022 Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của mình khẩn trương, nghiêm túc xác định hình thức mở lớp phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Chủ động nghiên cứu, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá trong từng Nghị quyết có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ mình để xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, trong đó xác định rõ nội dung, tổ chức, cá nhân thực hiện, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, báo cáo; cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động; tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết… đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát chương trình hành động của cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện khoa học, quyết liệt. Kế hoạch thực hiện phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, khả thi để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cấp ủy các tổ chức đảng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị quyết một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động bằng nhiều hình thức; tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đối với các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Tài liệu sử dụng học tập, quán triệt bao gồm: (1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII”; (2) Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII” (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); (3) Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa “XIII” (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở); (4) Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII” (dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân); (5) Tài liệu bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị toàn quốc; (6) Các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở (nếu có).


Tác giả: Đặng Thân
Tin liên quan