A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Để tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đi vào cuộc sống

Với vai trò là kim chỉ nam định hướng cho công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nội dung quan trọng trong công tác tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên.

Nhằm quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng và toàn hệ thống thống chính trị, vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Đây là bước đi quan trọng và cần thiết giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và những nội dung cốt lõi của tác phẩm; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Cán bộ phải biết trọng liêm sỉ, xấu hổ khi tham nhũng, tiêu cực"

 Để tác phẩm thực sự phát huy giá trị thực tiễn và tạo sự lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ, các tỉnh ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Chỉ đạo đưa nội dung tác phẩm vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở các trường chính trị, trung tâm chính trị cấp huyện; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta được trình bày trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những ghi nhận, đánh giá của các học giả, cán bộ, đảng viên, nhân dân xung quanh tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

Cấp ủy các địa phương cần có hình thức phù hợp khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, sản xuất phim tài liệu, phim ngắn, các tác phẩm báo chí, xuất bản để tuyên truyền, làm sáng tỏ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam được trình bày trong tác phẩm. Tăng cường các hoạt động tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tích cực chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng; phổ biến tài liệu hỏi-đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về tác phẩm; biên soạn và phát hành tài liệu vận dụng nội dung của tác phẩm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền, thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền để có chỉ đạo kịp thời; mời các chuyên gia, nhà khoa học giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm trong các hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin lý luận của địa phương; đưa nội dung tác phẩm thành các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong bản tin, tài liệu sinh hoạt chi bộ năm 2023 và chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trường chính trị và trung tâm chính trị huyện.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong toàn lực lượng; phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được trình bày trong tác phẩm, đặc biệt là trên không gian mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác hệ trọng này.

Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ, Hội đồng Lý luận Trung ương đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, biên soạn sách, ấn phẩm tiếp tục làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về nội dung tác phẩm; chỉ đạo đưa nội dung cuốn sách tích hợp trong các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống các trường chính trị trực thuộc.

Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung cuốn sách; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; chỉ đạo các nhà xuất bản tổ chức biên soạn, phát  hành ấn phẩm, công trình khoa học về các nội dung nêu trên; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động sản xuất phim tài liệu, phim ngắn; sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật… tuyên truyền về nội dung, giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Việt Nam những năm qua.

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức, triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị đến từng cán bộ, đảng viên đang học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài; chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền với hình thức phù hợp. 

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục-Đào tạo, Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đưa các nội dung tác phẩm tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục-đào tạo quốc dân, các trường đào tạo nghề, trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên…

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về nội dung tác phẩm; tăng cường bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho đoàn viên, hội viên.

Các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức như mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; tổ chức diễn đàn trao đổi tiếp tục bổ sung, làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm. 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, tổ chức phát sóng các phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền về nội dung tác phẩm, về thành tựu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam; phân tích, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn nội dung tác phẩm đối với cách mạng Việt Nam.

       


Tác giả: Khánh Vi