A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay.

          Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013-01/02/2023), vừa qua, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức xuất bản, ra mắt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh minh họa

          Cuốn sách gồm 600 trang với 111 bức ảnh là tổng hợp các bài viết, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thực tiên công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong thời gian qua. Nội dung cốt lõi của tác phẩm gồm 03 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

          Tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.  

          Ở phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” (trang 11 đến 206, gồm 01 bài viết tổng quan, 04 bài phát biểu kết luận và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), tác phẩm nêu rõ tham nhũng, tiêu cực là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”, là một trong những nguy cơ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, uy hiếp sự tồn vong của chế độ, làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tác phẩm khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

          Thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 10 năm qua (2013-2023) cho thấy, đã có 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (04 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 36 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương); xử lý hình sự 37 cán bộ diện Trung ương quản lý. Kết quả này nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ quần chúng nhân dân với tinh thần kiên quyết bài trừ tham nhũng, làm trong sạch Đảng, trong sạch nội bộ. Bên cạnh đó, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế; công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước; tăng cường hợp tác quốc tế từng bước được chú trọng thực hiện; trong đó, Đảng đã ban hành 250 văn bản, Quốc hội ban hành hơn 300 luật, pháp lệnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 2.000 nghị định hướng dẫn cụ thể công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu vực là cơ sở pháp lý vững chắc phát huy tinh thần quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

          Chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, tại phần thứ nhất, tác phẩm nêu 05 nhiệm vụ, giải pháp căn bản: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng; Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch, vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời, khẳng định 05 vấn đề cần lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Ban Chỉ đạo và từng thành viên phải đúng vai, thuộc bài; Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, tiêu cực; Thi hành đồng bộ giữa kỷ luật và Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự; Tập trung xử lý những khâu yếu, việc khó; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (trang 207 đến 522, gồm 22 bài viết, bài phát biểu) cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực. Tại phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” (trang 523 đến 619, tuyển chọn 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và chính khách, học giả nước ngoài) tiếp tục khẳng định “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

          Với những giá trị tích cực mang lại, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này.

-Còn tiếp-


Tác giả: Khánh Vi