A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nội dung thiết thực, cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Theo Kế hoạch, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội chia thành 03 đợt: Đợt 1, từ tháng 1-2020 dến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum (trước 31-10-2020); Đợt 2, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đợt 3, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/08/21/39-daihoi21.8.15.jpg

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguồn: Internet

Đợt 1, tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và ngành Công an về phát triển các hoạt động văn học, nghệ thuật trong tình hình mới… Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương với nội dung, hình thức thể hiện đa dạng, phong phú như: tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, xây dựng phim tài liệu, trưng bày, triển lãm, pano, khẩu hiệu, tranh cổ động… đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức tập luyện tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020; khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài Công an nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lựng trong phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa”. Chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh, nhất là việc bán hàng đa cấp, các dịch vụ văn hóa không lành mạnh, trái pháp luật, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội… đảm bảo an toàn tuyệt đối các lễ hội trên địa bàn, phục vụ tốt các hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng; ca ngợi thành tựu nổi bật của đất nước, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng trong toàn Công an tỉnh về các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đợt 2, tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước và trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo đúng định hướng chính trị, đa dạng về hình thức thể hiện. Nội dung các chương trình văn hóa, văn nghệ ca ngợi những thành tích nổi bật của đất nước, nêu gương những tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Đợt 3, tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Công an tỉnh chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nội dung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng va công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hứng của Đai hội lần thứ XIII của Đảng, sự thống nhất về tư tưởn và hành động đưa các nghị quyết của Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng vào cuộc sống.

Khánh Vi