A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào 75 năm mùa xuân!

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/8/1945-19/8/2020), cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương trong từng giai đoạn cách mạng.

C:\Users\Administrator\Desktop\2_71961.jpg

Đối tượng Trần Trung Hùng bị tuyên phạt 30 năm tù giam về các tội “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản và bắt cóc cưỡng đoạt tài sản”. Ảnh: cand.com.vn

Trải qua 75 năm công tác, chiến đấu dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng của các ngành, các cấp, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và hi sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Trên chặng đường chiến đấu, xây dựng đầy khó khăn, thử thách ấy, lực lượng Công an tỉnh luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng: Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam; Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân để làm việc, chiến đấu; Đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật, nghiêm minh, hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, với các ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Độc lập tự chủ, tự lực tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết khôn khéo trong chiến đấu, chủ động phòng ngùa, chủ động tiến công tội phạm; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có lối sống văn hóa, ham học hỏi, cầu tiến bộ, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong chín năm kháng chiến chống Pháp, Kon Tum là địa bàn chiến lược, là cầu nối giữa khu V với chiến trường Tây Nguyên và là mục tiêu đánh chiếm, phá hoại của địch. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Khu V, Ban cán sự Đảng tỉnh đã đề ra nhiều nghị quyết, chủ trương chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ ở vùng địch chiếm, vùng căn cứ cách mạng. Từ khi ra đời, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, lực lượng Công an Kon Tum đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phá tề, trừ gian, đấu tranh trấn áp phản cách mạng và bảo vệ trật tự xã hội vùng căn cứ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy Kon Tum đã đề ra nhiệm vụ cho An ninh tỉnh tăng cường công tác phát động quần chúng, bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở vùng đô thị và các địa bàn xung yếu; triển khai các phương án chống càn, diệt ác, trừ gian, bảo vệ an toàn khu căn cứ, các cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và hỗ trợ cho phong trào quần chúng phát triển. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp ủy Đảng đã đề ra phương châm, sách lược đấu tranh khác nhau để giải quyết từng nhiệm vụ cách mạng khác nhau qua các giai đoạn lịch sử nhưng xuyên suốt là phương châm “bốn cùng, bốn bám, bốn tận”, “Hai chân”, “Ba mũi giáp công”, “trấn áp kết hợp với khoan hồng”… và các phương châm ấy trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng An ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên cơ sở đó, qua từng giai đoạn lịch sử, với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn và chiến lược chiến tranh khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban An ninh tỉnh đã tổ chức triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, diệt ác, phá kèm, phối hợp với các lực lượng vũ trang tiến công địch, giải phóng quê hương, góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, trước những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mới của đất nước, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối bảo vệ an ninh, trật tự của Đảng vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-1985), đổi mới và phát triển đất nước (1986-nay), lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động khác; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an Kon Tum đã chủ động xây dựng các phương án đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phương án bảo vệ an toàn những mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; xây dựng và củng cố vững chắc tuyến biên giới, chống địch xâm nhập, phá hoại, kịp thời vô hiệu hóa việc nhen nhóm, hình thành các tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đềga”… Đặc biệt, trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, Công an Kon Tum đã chủ động nắm tình hình, triển khai phương án phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết có hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn.

C:\Users\Administrator\Desktop\c-users-administrator-desktop-img_0156-jpg.jpeg

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum trao tặng Giấy khen của các cấp cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: congankontum.gov.vn

Kịp thời nắm bắt tình hình và chủ động trong mọi tình huống, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn phục hồi tổ chức phản động FULRO; phòng chống người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài trái phép; đấu tranh, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn; giải quyết ổn định tình hình phức tạp về an ninh nông thôn. Triển khai lực lượng, biện pháp làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông, phòng chống lộ lọt bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh, an toàn thông tin, nhất là hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh kinh tế; bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn hoạt động tham gia các tổ chức phản động; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương… Qua đó, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh với sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội luôn diễn biến khó lường với những phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, xảo quyệt, manh động. Trên trận tuyến ấy, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum, trong từng giai đoạn, đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm với kết quả tích cực đạt được. Điều tra, khám phá nhanh các vụ án ma túy, hình sự nghiêm trọng. Tỷ lệ điều tra, khám phá án cao; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm được chú trọng. Triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, các băng nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng; tổ chức nhiều đợt ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, nhất là các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác phòng ngừa các loại tội phạm như phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”; phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện Kế hoạch số 09/CTr-CAT-HLHPN thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2018-2020; phối hợp Hội người cao tuổi tỉnh triển khai Chương trình phối hợp “Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020”… Chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, xã hội với kết quả bước đầu đạt được tại 10/10 địa bàn xã, phường, thị trấn được lựa chọn.

Tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu người dân, trong đó, trọng tâm là hoạt động cấp, phát chứng minh nhân dân; đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng; cấp phép hình thức kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh… Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thi hành án hỗ trợ tư pháp, quản lý phạm nhân…được chú trọng. Các lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Cơ động đã làm tốt chức năng tiếp nhận, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy vai trò tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thường trực chiến đấu thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Bộ Công an, Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quan hệ hợp tác với Công các tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào) và Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia) với phương thức hợp tác, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi vì mục tiêu an ninh, trật tự của mỗi bên và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Qua đó, đã cùng nhau giải quyết ổn thỏa nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; đập tan mọi âm mưu, hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, trong những năm qua, Công an tỉnh đã quan tâm chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn; đầu tư trang thiết bị, công cụ, phương tiện chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục, thể thao được chú trọng với nhiều kết quả đạt được.

C:\Users\Administrator\Desktop\g-dcim-299msdcf-dsc05844-jpg.jpeg

Bế mạc Hội thao kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: congankontum.gov.vn

Trong điều kiện chiến tranh cũng như thời bình, lực lượng Công an Kon Tum đã được tôi luyện, trưởng thành, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những tấm gương hi sinh anh dũng đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Với chiến công và thành tích đã đạt được, Công an tỉnh Kon Tum vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 05 tập thể, 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen các cấp và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum.

Từ những kết quả đã đạt được, trong những năm tới, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum quyết tâm chung sức, đoàn kết, đồng lòng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Khánh Vi