A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng

Thời gian qua, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chú trọng tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên, CBCS về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và tội phạm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những nội dung quan trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; với phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ và Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; thường xuyên tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa của đảng viên, cán bộ chiến sĩ (CBCS). Do vậy tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an Kon Tum có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống văn hóa văn minh, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của Nhân dân, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy Công an Kon Tum thường xuyên tổ chức hội nghị quán triệt tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên

Trước tình hình các thế lực thù địch hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng ngày càng gia tăng, tác động làm suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên làm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.... Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt và phức tạp, vì vậy trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức tư tưởng cho toàn thể CBCS; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và công tác tuyên truyền miệng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng CBCS, thường xuyên nắm kỹ diễn biến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương cũng như trong nước để từ đó kịp thời thông báo tình hình, định hướng dư luận và quán triệt tinh thần tư tưởng cho CBCS. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị, Công an các huyện, thành phố chủ động dự báo diễn biến tư tưởng của CBCS để có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng đối với việc thực hiện các mặt công tác, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, phát huy hiệu quả câu lạc bộ thể thao, phong trào văn nghệ quần chúng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, đặc biệt đối với một số CBCS còn có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm; nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy trình, quy chế công tác, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND nói chung và Công an Kon Tum nói riêng.


Tác giả: Bích Nga