A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gắn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với việc “phủ xanh”, lan tỏa thông tin tích cực và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động không ngừng tung ra các chiêu trò, âm mưu xuyên tạc, bóp méo, chống phá Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội Việt Nam, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần phải gắn kết chặt chẽ với các công tác khác nhau, tạo sức mạnh đồng bộ, toàn diện, đẩy mạnh sự phát triển của đất nước.

Ảnh minh họa

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay là gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc “phủ xanh”, lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng việc “tự soi”, “tự sửa”, tự phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là công tác quan trọng để tăng cường cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới.

Để làm được điều này, cần phải tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nâng cao năng lực tuyên truyền, truyền thông của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, xấu độc, gây hoang mang dư luận. Cùng với đó, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà báo, nhà khoa học, nghệ sĩ, những người có uy tín trong xã hội để tạo dựng niềm tin, tình yêu, niềm tự hào về Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

Bên cạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, “phủ xanh”, lan tỏa thông tin tích cực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là công tác then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Để làm được điều này, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức thật đầy đủ, thật sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế,... của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời,  tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là những người trẻ, để họ có niềm tin vững vàng vào lý tưởng cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện có hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và nguồn sức mạnh to lớn để Nhân dân ta phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, xây dựng đất nước không ngừng phát triển.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một công tác quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Để thực hiện công tác này, cần phải gắn kết chặt chẽ với các công tác khác nhau, tạo sức mạnh đồng bộ, toàn diện, đẩy mạnh sự phát triển của đất nước, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là của mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan