A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên, đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội, với những kết quả nổi bật, cụ thể:

Về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện: Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tập trung quán triệt Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân và Hướng dẫn số 15-HD/ĐUCA ngày 21/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Công an nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, yêu cầu, cơ cấu, số lượng nhân sự cấp ủy khóa mới; đồng thời, ban hành ban hành Công văn số 419-CV/ĐUCA ngày 31/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội; giao Văn phòng Đảng ủy chủ trì hướng dẫn, theo dõi công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, dự đại hội điểm tại các chi bộ trực thuộc để kịp thời theo dõi, hướng dẫn xử lý những vấn đề phát sinh trước khi tổ chức đại hội trên diện rộng.

 Về các văn kiện trình đại hội: Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐUCA, Văn phòng Đảng ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố chuẩn bị văn kiện đại hội chu đáo. Quá trình xây dựng các văn kiện luôn bám sát đề cương và hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về bố cục, nội dung, hình thức. Dự thảo các văn kiện sau khi được xây dựng đều tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đảng viên trong chi bộ trước khi trình đại hội. Báo cáo chính trị trình đại hội được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ 2022-2025 phù hợp với điều kiện tình hình từng chi bộ. Phần kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư, phó bí thư: Đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư, phó bí thư; sự đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy (bí thư, phó bí thư); rút ra được hạn chế, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm và xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Bố cục các báo cáo hợp lý, khoa học, dung lượng phù hợp theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương.

Về nhân sự đại hội: Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác nhân sự đại hội, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng phương án nhân sự khóa mới theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảm bảo đúng, đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư. Các hồ sơ, thủ tục liên quan đến nhân sự Đại hội được kiểm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên trong chi bộ trước khi hoàn thiện và trình xét duyệt của cấp ủy cấp trên theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã bám sát yêu cầu tại Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri 01-TT/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương để xây dựng, hoàn chỉnh phương án nhân sự đại hội, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định. Nhìn chung công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định, quy chế bầu cử trong Đảng. Danh sách bầu cử, phiếu bầu cử đảm bảo đúng thể thứcsố dư theo quy định; công tác bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, công tâm, khách quan; kết quả bầu cử thể hiện mức độ tín nhiệm cao của đảng viên đối với cấp ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới.

Đại hội chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Cấp ủy Đảng bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị chúc mừng đại biểu trúng cử bí thư, phó bí thư khóa mới

Về công tác tuyên truyền phục vụ đại hội: Đảng ủy đã chỉ đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội trên Trang thông tin điện tử Công an Kon Tum; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của đại hội chi bộ, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên nhằm góp phần làm nên thành công đại hội. Tại trụ sở làm việc của các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố đã treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động, chào mừng đại hội. Các chi bộ đã quan tâm chuẩn bị, trang trí khánh tiết, thực hiện nghiêm trang các nghi thức, nghi lễ đại hội theo quy định.

Về kết quả thảo luận, tham gia ý kiến: Các văn kiện trình đại hội đã được các chi bộ tổ chức lấy ý kiến của đảng viên trước khi đại hội diễn ra, do đó hầu hết các đảng viên đều thống nhất cao với nội dung báo cáo chính trị mà chi bộ đã xây dựng. Tại đại hội, đoàn chủ tịch (chủ tịch) cũng đưa ra một số gợi ý để đảng viên tập trung thảo luận làm rõ. Các đảng viên đã tham gia thảo luận sôi nổi, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện trình đại hội, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, nhiều nội dung thảo luận được chuẩn bị kỹ càng, trách nhiệm và mang tính xây dựng cao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng; các văn kiện được xây dựng đầy đủ, nội dung chi tiết, hình thức phù hợp; công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo về mặt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; công tác tuyên truyền đại hội được triển khai sôi nổi, toàn diện, khái quát, phù hợp về nội dung, đa dạng về hình thức. Kịch bản đại hội được xây dựng chi tiết, khoa học; công tác điều hành đại hội bám sát kịch bản, đảm bảo về nội dung và thời gian. Công tác trang trí khánh tiết đảm bảo đúng quy định, trang nghiêm, đẹp mắt và tiết kiệm. Các đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện đại hội cũng như sáng suốt lựa chọn những nhân sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

Tuy nhiên, một số chi bộ chưa nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, còn xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi ủy thành 02 văn bản, chưa lồng ghép nội dung báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (bí thư, phó bí thư) theo đúng hướng dẫn. Tổ kiểm phiếu của một số đại hội có lúc chưa bám sát kịch bản nên quá trình điều hành còn lúng túng. Công tác tuyên truyền trước đại hội có lúc chưa quyết liệt.

Qua kết quả tổ chức đại hội, cần rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: (1) Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. (2) Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; xác định rõ nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian tuyên truyền phù hợp; nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan (panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu) trước thời điểm tổ chức đại hội để tạo không khí sôi nổi và thu hút sự quan tâm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; công tác trang trí khánh tiết, hội trường cần thực hiện tỉ mỉ, chu đáo theo đúng hướng dẫn. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo nếu có. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự đại hội theo quy định. (4) Bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong việc xây dựng các văn kiện đại hội, đảm bảo đúng, phù hợp về bố cục, dung lượng các văn kiện trình đại hội. (5) Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, có sự phân công, phân vai đối với đoàn chủ tịch, thư ký, tổ kiểm phiếu. (6) Thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử đảm bảo đúng theo Quy định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng” và các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương. (7) Kịp thời ban hành nghị quyết, quy chế, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội ngay sau khi đại hội kết thúc. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định. Báo cáo kết quả đại hội để cấp ủy cấp trên nắm, tổng hợp.


Tác giả: Đặng Thân
Tin liên quan