A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” của đội ngũ Văn phòng cấp ủy

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950 khi Người đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng.... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum nói riêng đã đặc biệt coi trọng và không ngừng nỗ lực, cố gắng làm tốt chức năng của một cơ quan tham mưu, tổng hợp của cấp ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng; hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ công tác đảng viên. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Kon Tum về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Chi bộ Công tác đảng và công tác quần chúng (gồm bộ phận Văn phòng Đảng ủy) nhiệm kỳ 2022-2025

Bộ phận Văn phòng Đảng ủy hội ý đầu giờ

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy tham gia huấn luyện Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật

Trong những năm qua, Văn phòng Đảng ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất các chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, hàng quý, hàng tháng… cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương đạt chất lượng; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ trực thuộc; kiểm tra công tác đảng viên và quản lý đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới... góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy tổng hợp thông tin báo cáo

 

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên

Song song với đó, Văn phòng Đảng ủy đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trước khi trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhất là về yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy có liên quan thẩm định nội dung văn bản khi được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao trước khi trình cấp ủy cấp trên. Công tác văn thư, lưu trữ từng bước được nâng lên, quy trình tổ chức tiếp nhận, đăng ký, theo dõi giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ hiện hành, hồ sơ lưu trữ, quản lý và phục vụ khai thác có hiệu quả tài liệu lưu trữ. Văn phòng phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai nhiều nội dung nhằm góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cấp ủy đảng, tạo sự chuyển mạnh mẽ trong đổi mới tư duy, tác phong công tác, lề lối làm việc; phát triển hình thức văn phòng điện tử; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Thực hiện tốt một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy giao như làm đầu mối giúp Ban Thường vụ xử lý công việc hằng ngày; tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ với nhiều đổi mới sáng tạo do đó tài liệu được đảm bảo, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý; các nội dung làm việc, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng như kết luận tại các chương trình, hội nghị... đã được Văn phòng Đảng ủy tham mưu, xử lý kịp thời và triển khai thực hiện nhanh chóng. Công tác thông tin; theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở và các cơ quan tham mưu của cấp ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất được tiến hành thường xuyên; giúp Đảng ủy thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối nội, đối ngoại, thi đua khen thưởng; tiếp nhận đơn, thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến Đảng ủy theo chức năng và thẩm quyền; tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong cơ quan; quản lý tài sản, tài chính; bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng ủy.

Tuy nhiên, công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy trong chỉ đạo kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết còn hạn chế; công tác thông tin tổng hợp tuy có tiến bộ, song có lúc, có nơi chưa nắm chắc tình hình, chưa kịp thời phát hiện, phản ánh với lãnh đạo những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; việc nghiên cứu, đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ giải quyết công việc có mặt còn hạn chế; chất lượng tham mưu xây dựng một số báo cáo chưa cao, tiến độ một số công việc còn chậm; tham mưu trong công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy chưa được tiến hành thường xuyên, chưa chặt chẽ.  

 Bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khi nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với kinh tế khu vực và thế giới, cùng với đó là xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội ngày càng mở rộng, đặc biệt là đứng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ viễn thông, mạng xã hội ngày càng chiếm lĩnh nguồn cung cấp thông tin. Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác Văn phòng cấp ủy ngày càng phải đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc; năng động và sáng tạo; trong đó yêu cầu trên hết và trước hết là ở lĩnh vực công tác tham mưu, tổng hợp, phải thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tham mưu, tổng hợp, bảo đảm yêu cầu kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo. Đổi mới và nâng cao năng lực công tác văn phòng cấp ủy vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay trong hệ thống văn phòng cấp ủy đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên trong hoạt động cấp ủy, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh. 

Với nhiệm vụ quan trọng đó, trong thời gian tới, Văn phòng Đảng ủy cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy; phải xác định rõ văn phòng cấp ủy là bộ phận có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc; xây dựng văn phòng mạnh là yếu tố rất quan trọng để giúp cơ quan, tổ chức đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy.

 Hai là, cấp ủy cần quan tâm đúng mức việc chăm lo xây dựng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn phòng, chỉ đạo công tác và tạo điều kiện để văn phòng phát huy tốt vai trò tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức điều hành công việc.

Trong công tác tổ chức cần lựa chọn và phân công cán bộ phụ trách, cán bộ thực hiện công tác văn phòng cấp ủy có phẩm chất đạo đức, trình độ tiếp thu lý luận chính trị, trình độ năng lực chuyên môn, nhạy bén, sáng tạo trong công việc, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác tham mưu, tổng hợp, gắn với đào tạo bồi dưỡng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy.

Quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác động viên, khen thưởng, chế độ chính sách nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng “đúng và trúng vấn đề” qua việc giúp cấp ủy cơ sở rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, hàng năm của Đảng ủy. Ðồng thời, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo. Có kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ thích hợp để thực hiện công việc; không để quên, để sót việc. Tăng cường công tác giữ gìn bí mật công tác Đảng, không được làm lộ, lọt thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ.

Bốn là, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản trình cấp ủy và giúp cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực. Kịp thời cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình, quy định xử lý văn bản, lập danh mục và nộp lưu hồ sơ công việc của Đảng ủy, của chi bộ; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ cấp ủy.

Năm là, tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ các hội nghị, các cuộc làm việc của cấp ủy, Ban Thường vụ, kịp thời nắm những diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng nói chung và công tác văn phòng cấp ủy nói riêng.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình tác nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết cho các hoạt động văn phòng cấp ủy.

Bảy là, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động công tác tham mưu tổng hợp, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; điều tra, khảo sát, đánh giá các vị trí xem mức độ đáp ứng công việc của đội ngũ cán bộ tổng hợp để điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.


Tác giả: Đặng Thân