A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị

Vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của cả nước, trước hết là của các địa phương trong vùng và vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ.

 

Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW (nguồn: quochoi.vn)

          Thực hiện Công văn số 1335-CV/BTGTU, ngày 28-10-2022, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Văn phòng Đảng gửi tới các chi bộ, đảng bộ toàn văn Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị.

          Đề nghị các chi bộ, đảng bộ khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện.


Tác giả: Thanh Tâm